بازار سفید
شفافیت در بازار مصالح ساختمانی
بازار سفید

بلوک سیمانی

قیمت

600 تومان 35000 تومان